alt
Zavolajte nám
+421 (0)905 823 202
alt
Napíšte nám
s.haburajova@gmail.com
OCHRANA PRED POŽIARMI. BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI.
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

hasička.sk

Poradenstvo

Poradenstvo

Ponuka služieb v oblasti poradenstva a implementácie manažérskych nástrojov.

Autorizovaný bezpečnostný technik

Ochrana pred požiarmi

Činnosť technika požiarnej ochrany a činnosť špecialistu požiarnej ochrany.

BOZP

BOZP

Služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Vypracovanie havarijných plánov

Životné prostredie

Poradenské služby v oblasti životného prostredia.

Školenia zamestnancov z ochrany pred požiarmi

Školenia

Ponuka služieb v oblasti školení pre rôzne cieľové skupiny.

Kontroly, opravy a predaj hasiacich prístrojov

Ďalšie služby

Kontroly, opravy a predaj hasiacich prístrojov. Revízie prenosných elektrických zariadení a iné.

Bezpečnosť práce a životného prostredia

O spoločnosti hasička.sk

Od roku 2002 je našou snahou ponúknuť komplex služieb z oblasti ochrany pred požiarmi, bezpečnosti práce a životného prostredia.

Úzko spolupracujeme s podnikmi výrobnej a hospodárskej sféry, podnikmi služieb, poradenskými firmami, vzdelávacími inštitúciami, štátnou správou, samosprávou a ďalšími rôznymi odvetviami.

Kompletná ponuka služieb
MÁTE ZÁUJEM O NAŠE SLUŽBY?

Kontaktujte nás

O spoločnosti hasička.sk

Poradenstvo

Dodávateľským spôsobom vykonávame činnosť technika požiarnej ochrany.

Poskytujeme poradenstvo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, v oblasti životného prostredia, v oblasti výkonu auditu v spoločnosti z hľadiska OPP a BOZP, v oblasti šetrenia pracovných úrazov, v oblasti výstavby stavieb a projekčnej činnosti, v predkolaudačnom konaní, v oblasti koordinácie stavby z hľadiska BOZP a v oblasti ochrany pred požiarmi. 

Implementácia manažérskych systémov environmentálneho manažérskeho systému podľa ISO 14001:1996, manažérskeho systému kvality podľa ISO 9001:2000, systému bezpečnosti a ochrany zdravia podľa BSi OHSAS 18001:1999.

Ochrana pred požiarmi

Činnosť technika požiarnej ochrany a činnosť špecialistu požiarnej ochrany.

Poskytujeme poradenstvo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, v oblasti životného prostredia, v oblasti výkonu auditu v spoločnosti z hľadiska OPP a BOZP, v oblasti šetrenia pracovných úrazov, v oblasti výstavby stavieb a projekčnej činnosti, v predkolaudačnom konaní, v oblasti koordinácie stavby z hľadiska BOZP a v oblasti ochrany pred požiarmi.

Implementácia manažérskych systémov environmentálneho manažérskeho systému podľa ISO 14001:1996, manažérskeho systému kvality podľa ISO 9001:2000, systému bezpečnosti a ochrany zdravia podľa BSi OHSAS 18001:1999.

Činnosť technika požiarnej ochrany

Dodávateľským spôsobom vykonávame činnosť technika požiarnej ochrany v súlade s vyhláškou MV SR č.121/2002 Z.z. v z.n.p., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č..314/2001 Z.z.. o ochrane pred požiarmi v z.n.p.

 1. určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok na týchto pracoviskách,
 2. vypracovanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom,
 3. prípravu, organizáciu a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov,
 4. vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok v objektoch a priestoroch zákazníka,
 5. vykonávanie odbornej prípravy členov, protipožiarnych hliadok a školenia novoprijatých zamestnancov, vedúcich zamestnancov
 6. a zamestnancov zabezpečujúcich ochranu
 7. pred požiarmi v mimopracovnom čase.

V prípade, že zákazník má záujem o dlhodobú spoluprácu, všetky tieto činnosti vykonávame na základe zmluvy, v ktorej preberáme na seba zodpovednosť za nedostatky zistené orgánmi štátnej správy. Súčasťou tejto činnosti je neustále sledovanie legislatívnych zmien a ich zapracovávanie do dokumentácie a do celého systému zákazníka na zabezpečenia ochrany pred požiarmi.

V prípade, že zákazník nemá záujem o dlhodobú spoluprácu, na základe jednorázovej objednávky spracujeme dokumentáciu o ochrane pred požiarmi pre príslušný objekt, vykonáme školenie o ochrane pred požiarmi atď.

Činnosť špecialistu požiarnej ochrany

Ponúkame vypracovanie požiarnych projektov

 1. posúdenia protipožiarnej bezpečnosti stavebných objektov špecialistom požiarnej ochrany, ktoré sú vyžadované orgánmi štátnej správy pri schvaľovaní dokumentácie každej novostavby a pri každej zmene využitia stavebného objektu.

Pri navrhovaní konkrétneho riešenia je našou snahou, aby výsledkom bolo riešenie, pri ktorom sú dodržané všetky podmienky protipožiarnej bezpečnosti, ale zároveň, aby toto riešenie zohľadňovalo aj ekonomické možnosti investora.

Po dohode so zákazníkom skonzultujeme príslušný projekt a naše riešenie zabezpečenia protipožiarnej ochrany stavebného objektu s orgánom štátneho požiarneho dozoru, ktorý bude príslušný projekt posudzovať tak, aby výsledkom našej činnosti bolo riešenie akceptovateľné pre všetky zainteresované strany.

V jestvujúcich stavbách na základe dohody so zákazníkom môžem prepočítať a posúdiť:

 1. typy, množstvo a druhy hasiacich prístrojov
 2. v príslušnom objekte,
 3. nutnosť vybavenia objektu požiarnymi uzávermi,
 4. nutnosť elektrickej požiarnej signalizácie,
 5. vypracovanie analýzy požiarneho nebezpečenstva.

BOZP

Služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Ako autorizovaný bezpečnostný technik zabezpečujeme pre zákazníkov vykonávanie činnosti technika BOZP a autorizovaného bezpečnostného technika podľa zákona č.124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP) v z.n.p. Činnosť je zameraná na poradenské služby v oblasti odborných, metodických, organizačných, kontrolných, koordinačných, vzdelávacích úloh a iných úloh pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, najmä z hľadiska primeranosti pracovných priestorov a stavieb, pracovných procesov a pracovných postupov, pracovných prostriedkov a iných technických zariadení, pracovného prostredia a ich technického, organizačného a personálneho zabezpečenia. Bezpečnostnotechnická služba v záujme optimalizácie pracovných podmienok ovplyvňuje postoje zamestnávateľa, vedúcich zamestnancov a zamestnancov k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Súbor činností:

 1. spracovanie a vedenie dokumentácie BOZP v súlade s platnými právnymi predpismi
 2. vykonávanie previerok stavu BOZP na všetkých pracoviskách organizácie v lehotách stanovených
 3. v právnych predpisoch alebo v interných smerniciach (kontrola pracovísk, strojov, nástrojov, zariadenia, budov, dopravných ciest z hľadiska bezpečnosti,
 4. kontrola dodržiavania právnych a interných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a ochrany zdravia,...),
 5. vypracovanie zoznamu pre poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov,
 6. vypracovanie politiky BOZP a ďalších smerníc,
 7. vedenie evidencie lekárskych prehliadok,
 8. vedenie evidencie pracovných úrazov, chorôb
 9. z povolania, havárií a porúch technických zariadení,
 10. šetrenie pracovných úrazov, chorôb z povolania,
 11. predkladanie pravidelných informácii klientovi
 12. o stave a vývoji BOZP na pracoviskách,
 13. výkon koordinátora stavby z hľadiska BOZP,

Súčasťou tejto činnosti je neustále sledovanie legislatívnych zmien a ich zapracovávanie do dokumentácie a do celého systému zákazníka na zabezpečenia BOZP.

Životné prostredie

Poradenské služby v oblasti životného prostredia.

Činnosť je zameraná na poradenské služby v oblasti odborných, metodických, organizačných, kontrolných, koordinačných, vzdelávacích úloh a iných úloh pri zaisťovaní životného prostredia.

Súbor činností:

 1. vypracovanie havarijných plánov a bezpečnostných kariet.

Školenia

Ponuka služieb v oblasti školení pre rôzne cieľové skupiny.

Ponuka služieb v oblasti školení

Jednotlivé školenia sú upravené pre jednotlivé cieľové skupiny, napr. vedúci zamestnanci, zamestnanci, prípadne dodávateľské organizácie a brigádnici.

 1. školenie vedúcich zamestnancov z ochrany pred požiarmi,
 2. školenie zamestnancov z ochrany pred požiarmi,
 3. školenie protipožiarnych hliadok právnickej osoby
 4. z ochrany pred požiarmi,
 5. školenie protipožiarnych hliadok pracoviska
 6. z ochrany pred požiarmi,
 7. školenie zamestnancov dodávateľských organizácií z ochrany pred požiarmi,
 8. školenie zamestnancov v mimopracovnom čase
 9. z ochrany pred požiarmi,
 10. školenie vedúcich zamestnancov z bezpečnosti práce,
 11. školenie zamestnancov z bezpečnosti práce,
 12. školenie zamestnancov z oblasti životného prostredia,
 13. školenie zamestnancov z hľadiska požiadaviek OHSAS 18001,
 14. rôzne doplnkové školenia z dotknutých oblastí.

Ďalšie služby

Kontroly, opravy a predaj hasiacich prístrojov. Revízie prenosných elektrických zariadení a iné.

 1. Kontroly, opravy a predaj hasiacich prístrojov,
 2. Revízia a skúšky prenosných elektrických zariadení,
 3. Montáž a revízie a opravy elektrických zariadení, bleskozvodov,
 4. Predaj bezpečnostných značení a protipožiarnych tabuliek,
 5. Zabezpečovanie koordinátora bezpečnosti práce stavieb.
Špecialista požiarnej ochrany

HASIČKA.SK, s. r. o.

 
 1. špecialista požiarnej ochrany
 2. autorizovaný bezpečnostný technik
 3. poradenské služby OPP a BOZP
 4. odpadové hospodárstvo 
Sídlo spoločnosti Hasička

Sídlo spoločnosti a korenšpondenčná adresa

HASIČKA.SK, s. r. o.
Pannónska 21, 900 21 Svätý Jur

IČO: 45572267
DIČ: 2023060798
IČ DPH: SK2023060798

Kontaktné údaje

Kontaktné údaje

 
Cookies Detaily
Táto webstránka používa súbory cookies

Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy. Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.